مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسین
نام خانوادگی:غیب غلامی
شهرت:غیب غلامی الهرساوی
پست الکترونیک:gheibgholami@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث

زندگی نامه

در سال 1354 شمسی بنابر رؤیای صادقه ای که از مرحوم آقا سیّد أحمد خوانساری دیده بود ، در تهران به محضر ایشان رسید ، با ارشادات ورهنمودهای آن بزرگوار روانۀ قم و دروس مقدماتی را با جدّیت وعلاقۀ فراوان شروع نمود .

از همان آغاز با بیوتات وبزرگان قم آشنا گردید ، پس از دروس مقدماتی وارد سطوح عالیۀ شد ، سطح را از محضراساتید بنام حوزه حضرات آیات ستوده وپایانی واعتمادی فرا گرفته و وارد دروس خارج گردید ، چند سال از محضر مرحوم آیت الله گلپایگانی وآیت الله مرعشی استفاده نمود ، عمدۀ دروس خارج را در فقه واصول مدت 28 سال  از محضر آیت الله وحید خراسانی دامت برکاته استفاده نمود  ودر این مدت 8 سال نیز از محضر آیت الله تبریزی و6 سال از محضر آیت الله سید محمد روحانی استفاده نموده ودر کنار دروس سطح وخارج  به تدریس نیز اشتغال داشته ودر کنار دروس حوزوی مباحث اعتقادی را با جدّیت دنبال نموده وبا ارشاد ورهنمودهای استاد خود ، سیر  مطالعاتی خاصی را دنبال نموده وبمدت 14 سال زیر نظر مستقیم معظم له ، مباحث کلیدی تخصصی را با موفقیت گذرانده ودر تمامی مذاهب فقهی واصولی وحدیثی وکلامی در مذاهب اسلامی تبحر یافته وصاحب نظر گردید ، به طریقی که نزد صاحبان این مذاهب به تصدیق رسیده است .

بعض از کتابهای او در موضوع فقه وحدیث در سال 1380 جزء کتابهای برتر حوزه علمیه قم شناخته شده و در سال 1393 نیز بعنوان استاد نمونۀ حوزه شناخته شده وطی مراسمی از وي تجلیلل بعمل آمده ، تا کنون آثار فراوانی ار ایشان بچاپ رسیده  وهم اکنون نیز در حوزه به تدریس وتحقیق اشتغال داشته وشاگردان فراوانی از محضر ایشان بهره مند می باشند .