سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مراكز علمى 
مدرس 
 
 
فقه مقارن و حديث و اصول 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
فقه مقارن و حديث و اصول 
تدریس 
مركز مذاهب اسلامى 
مدرس 
 
 
سطوح مختلف فقه و اصول 
تدریس 
مجمع جهاني اهل‌بيت ع 
مدرس 
 
 
سطوح مختلف فقه و اصول 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
فقه و اصول و حدیث و عقائد 
تدریس 
مرکز مذاهب اسلامی 
مدرس 
 
 
فقه و اصول و حدیث و عقائد 
تدریس 
مجمع جهانی اهل بیت(ع) 
مدرس 
 
 
فقه و اصول و حدیث و عقائد 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فقه و اصول 
همکاری 
مدرسه الامام باقر العلوم (ع) 
هیات علمی  
 
 
اجرائی و علمی پژوهشى 
همکاری 
مدرسه الامام باقر العلوم (ع) 
مدیر مدرسه  
 
 
اجرائى 
همکاری 
دائره المعارف فقه شیعه 
عضو هیئت مدیره الغدیر  
 
 
اجرائى 
همکاری 
مدرسه الامام باقرالعلوم (ع) 
عضو هیات علمی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه الامام باقرالعلوم (ع) 
مدیریت 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دائره المعارف فقه شیعه 
عضو هیئت مدیره 
 
 
علمی اجرائی